7 Lượt xem· 30/05/24· Chính trị

Cần quan tâm đầu tư phát triển nguồn nhân lực khoa học, công nghệ chất lượng


TungAnh
3 Người đăng ký

Luật Khoa học và Công nghệ quy định nhà nước bảo đảm chi cho khoa học - công nghệ từ 2% trở lên trong tổng chi ngân sách hàng năm. Tuy nhiên thực tế số chi hàng năm lại chưa được như mong muốn. Nhiều đại biểu cho rằng, muốn phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, cần phải đầu tư cho đội ngũ trí thức tham gia nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo, chuyển giao, ứng dụng công nghệ vào sản xuất và đời sống, bảo vệ môi trường, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Xem thêm

Tiếp theo