25 Lượt xem· 03/02/24· Chính trị

Biến văn hóa thành nguồn lực phát triển


TungAnh
2 Người đăng ký

Từ văn hóa cứu quốc trong những năm tháng kháng chiến, văn hóa kiến quốc trong thời kỳ khắc phục hậu quả chiến tranh, xây dựng chủ nghĩa xã hội đến văn hóa nguồn lực phát triển trong giai đoạn hội nhập, toàn cầu hóa hiện nay, tư tưởng về văn hóa của Đảng ta vừa xuyên suốt nhưng cũng có sự kế thừa, phát huy và đổi mới để phù hợp với từng giai đoạn phát triển của đất nước. Xác định: văn hóa là sức mạnh nội sinh, là động lực quan trọng để phát triển, thời gian qua, nhiều địa phương, đơn vị đã xây dựng và khai thác rất hiệu quả các sản phẩm văn hóa vốn có, sau đây là câu chuyện của TP Hà Nội.

Xem thêm

Tiếp theo